ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Aanvaarding algemene voorwaarden.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen Gelek en de klant, geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en die prevaleren op de gebeurlijke eigen voorwaarden van de klant. Specifieke voorwaarden voor bepaalde zeer specifieke werkzaamheden kunnen aan deze algemene voorwaarden toegevoegd worden.

2. Studies, offertes, overeenkomsten.

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer ze door de zaakvoerder of zijn aangestelde projectleider werden ondertekend.

Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen waarna ze eventueel onderhevig zijn aan prijswijzigingen inclusief wijziging van grondstofprijzen.

Studies, tekeningen, plannen, ontwerpen en andere documenten ter beschikking gesteld aan de klant blijven onze eigendom. Zij mogen niet aan derden worden overgemaakt, ter inzage gegeven of gekopieerd. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te eisen.

3. Uitvoering, levering, termijnen.

Vertraging van de levering geeft de koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Enkel bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst kan schadevergoeding bedongen worden. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle bedongen schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de overeenkomst erdoor beïnvloed wordt.

Tijdens de uitvoering/levering is iedere klant gehouden ons kosteloos nutsvoorzieningen, zoals water en elektriciteit, ter beschikking te stellen. Eveneens dienen onze werknemers werfafval te kunnen deponeren op laste van de klant. In geval dat het afval dient meegenomen te worden zal dit worden aangerekend, indien anders besproken.

In geval van levering van goederen gaan de risico’s over op de klant vanaf hun vertrek van transport. De risico’s op beschadiging en diefstal van de uitgevoerde werken gaan over op de klant, naarmate de uitvoering.

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

4. Prijsberekening.

Alle werken, leveringen, werkuren die niet expliciet vermeld zijn in de bestekken, zullen afzonderlijk aangerekend worden.

Gelek heeft het recht de wijzigingen of uitbreidingen van bestelde werken door de klant, en de hiervoor bedongen prijs, met alle middelen van recht te bewijzen, inbegrepen een bevestiging van onzentwege die niet werd geprotesteerd aangetekend binnen de 8 werkdagen. Grondwerken, andere bouwkundige werken, diepteaardingen, keuringskosten en opmaak van een dossier/schema’s benodigd voor een elektrische keuring zijn nooit inbegrepen in de vooropgestelde prijs tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De werkuren zijn steed gebaseerd op de normale werkuren (8u- 17u) van personeel van Gelek. Voor werken buiten deze uren en buiten de normale werkdagen, zullen de wettelijk in voege zijnde verhogingen van toepassing zijn. Voor alle prestaties - uitgezonderd werken waar een

forfaitaire prijs (werk, materiaal, verplaatsing) werd vastgelegd- worden de verplaatsingskosten (dieselkost & slijtage van de wagen), de verplaatsingstijd heen en terug naar de zetel van de firma, als mede vervoer & behandeling van materiaal in rekening gebracht. De tarieven per man en per dag zullen berekend worden volgens het barema van toepassing gesteld door het paritair comité van de sector. Worden niet als normale werkdag beschouwd: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen. Prijsherzieningen zijn mogelijk door onvoorziene stijgingen van brand- en grondstoffen, materialen en lonen. Deze herzieningen worden verrekend door Gelek volgens het individueel artikel of aan de hand van de wettelijk voorziene formule.
 Taksen en of belastingen worden berekend volgens de gegevens verstrekt door de klant die voor eventuele onjuiste inlichtingen verantwoordelijk blijft.

5. Betaling.

Prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst en bij gebreke hieraan naargelang de vooruitgang van de werken.

Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk binnen 8 dagen na factuur datum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of tenzij het prestaties betreft vermeld onder punt 9 en 10 in deze voorwaarden. Korting contant wordt niet toegestaan.

Bij laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het totaal openstaand saldo, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 10.000,00 en een verwijlintrest van 8% per jaar. Alle juridische kosten om betaling af te dwingen kunnen bij de openstaande schuld gevoegd worden.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant en doet elke betalingsfaciliteit voor de toekomst automatisch vervallen.

Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

6. Eigendomsvoorbehoud ingevolge niet betaling facturen.

Zelfs na hun incorporatie blijven de geleverde goederen eigendom van Gelek tot de algehele betaling van alle openstaande facturen. De klant is er zolang enkel houder van en mag ze niet vervreemden of bezwaren. Gelek mag de goederen zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen nadat deze aangetekend in gebreke werd gesteld. Eventuele reeds betaalde voorschotten dienen ter vergoeding van de door Gelek geleden schade en zijn aldus definitief verworven. De eigendom gaat definitief over op de klant zodra deze alle openstaande facturen betaald heeft.

7. Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid.

Wij garanderen elk artikel volgens de bepalingen en voorwaarden die door de fabrikant zijn vastgesteld. De waarborg blijft uitsluitend beperkt tot constructiefouten; uitwendige beschadigingen worden niet aanvaard. In geen geval kan een vergoeding na de levering geëist worden wegens andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke de koper zou hebben geleden als gevolg van deze constructiefouten.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering of de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer Gelek, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek, lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Onze aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is beperkt tot één jaar na de levering van onze goederen, in de mate dat de waarborg van onze eigen leverancier nog niet verlopen is. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking

worden medegedeeld op straffe van verval en dit per aangetekend schrijven. De 10- jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 Burgerlijk wetboek is waar wettelijk voorzien van toepassing. De waarborg dekt evenwel niet: schade door onvoldoende of gebrek aan onderhoud; het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen; schade veroorzaakt door overmacht; een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde; vorst- of vochtschade. Eventuele schadevergoedingen waartoe Gelek zou gehouden zijn tegenover de klant en tegenover derden, zal nooit hoger zijn dan de dekking verleend door de BA verzekering van Gelek.

8. Klachten.

De klachten worden aanvaard voor zover ze ons gedetailleerd en aangetekend gemeld worden binnen 8 dagen na datum van leverings- en bestelbon of factuur.

De koper is verplicht de inhoud van de levering en de termen van de factuur onmiddellijk na te zien bij de ontvangst. Door een bestelling te doen, verklaart de koper zich akkoord met onze verkoopsvoorwaarden.

9. Herstellingen en depannages.

Facturen voor depannages of herstellingen zijn contant betaalbaar binnen de 8 dagen. Factuurvoorwaarden onder punt 5 in geval van laattijdige betaling zijn toepasselijk.

De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het door Gelek vervangen stuk waarvan de constructie en/of montagefout bewezen is, exclusief prestaties.

10. Huur.

Als de factuur of de offerte huurprijzen betreft, dan blijft het gehuurd materiaal de eigendom van Gelek. Bij vaststelling van gebreken dient de huurder ons onmiddellijk & schriftelijk op de hoogte te brengen.

De huurder dient in te staan voor een perfect onderhoud, de vereiste periodische keuringen en het nazicht op defecten van het gehuurd goed, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt.


De huurder dient zich te verzekeren tegen het risico van diefstal van het gehuurd goed. Bij diefstal kan enkel de huurder verantwoordelijk gesteld worden voor alle schadekosten en niet Gelek.

Facturen betreffende huur zijn contant betaalbaar binnen de acht dagen. Factuurvoorwaarden onder punt 5 in geval van laattijdige betaling zijn toepasselijk.

11. Bevoegdheid.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbanken en vredegerecht in het arrondissement van de zetel van de aannemer, welke ook de betalings- of leveringswijze zijn.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.